PKNgemeenteEarnewald

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Earnewâld

RSIN nummers
CVK : 825729233 (kerk)
CVD : 825793609 (diaconie)

Website adres: www.pknearnewald.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer (facultatief): 0511 - 843157

Adres: Wiidswei 6
Postcode: 9264 TL
Plaats: Earnewâld

Postadres: Wiidswei 8
Postcode: 9264 TL
Plaats: Earnewâld


De Gereformeerde kerk te Earnewâld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Earnewâld.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden (waarvan 1 vacant) , die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van rentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pknearnewald.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid
De kerkelijk werkster en de leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente 2017

betaal rekening nr. NL 38 RABO 0320 9040 83      
Inkomsten      Uitgaven  
Saldo 1-1-2017  €      1.468,35   Attenties  €          373,43
bijdrage leden  €   10.591,04   Beleidscie  €      1.080,00
braderie  €          220,00   bijzondere diensten  €          188,59
energie belasting  €          167,00   boodschappen  €      1.014,22
giften  €      3.210,00   Beamer /computer  €          861,91
Agnes kerk  €          127,60   div.  €          193,60
koffie opbrengst  €          520,65   Drukwerk  €          275,88
coll jeugd  €          445,82   Pastoraal werk  €      3.762,19
coll kerk  €      2.004,35   Energie kerk  €      2.688,97
coll onderhoud  €          254,10   Energie pastorie  €      1.889,18
Unive  €          145,80   gemeente Tdiel  €          771,11
Energie maatschappij  €          384,22   grafrechten  €             48,00
Van spaarrekening  €      2.835,83   Kerstfeest  €          165,00
Verhuur  €      4.767,50   Ria Fennema / Roemenie  €          349,80
energie pastorie  €      1.800,00   kosten bank  €          130,55
diakonie  €             31,98   liedboek licentie  €             62,50
Pkn Utrecht  €          137,50   naar spaarrekening  €      8.000,00
      onderhoud  €          349,64
      organisatie 4 mei  €             50,00
      Organist  €             53,00
      PKN Quotum  €      1.482,25
      Preekbeurten  €      3.957,72
      Unive  €             16,46
      Vitens  €             65,76
      Wetterskip  €          338,54
      Diakonie  €             31,98
      Adema hovenier  €             87,50
      energie terug huurder pastorie  €             95,00
      jeugd   €             66,10
      Saldo 31-12-2017  €          662,86
Totaal  €   29.111,74   Totaal  €   29.111,74
         
NB Verzekeringen   €1292,00  en kosten organist € 550,00  in januari betaald  
         
NL 19 RABO 3209 11 78 37 spaarrekening kerk        
Saldo 1 januari 2017  €   41.688,59   naar betaalrek  €      2.835,83
Rente  €         147,24      
van betaalrekening  €      8.000,00   saldo sp.rek 31 december 2017  €   47.000,00
totaal   €   49.835,83   totaal  €   49.835,83
         
NL12RABO3209178879 Orgelfonds      
Saldo 1 januari 2017  €      4.806,28      
Rente  €           15,82   saldo  €      5.479,30
Koll  €            57,20      
Zomeravondconcert  €          600,00      
Totaal  €      5.479,30   Totaal  €      5.479,30
         
NL83RABO3209141614 jeugddoeleinden      
Saldo 1 januari 2017  €      1.415,55   materialen Kinder nevendienst  €           43,92
rente   €              5,58    jeugdsoos  €         182,50
coll 2x  €          153,60   saldo  31 december 2017  €      1.348,31
   €      1.574,73      €      1.574,73

 

diaconieoverzicht 2017 NL02RABO0320903664        
inkomsten     uitgaven  
saldo 1 januari 2017 193,50   kosten 215,15
      diaconaal quotum 82,46
overboeking 500,00      
collectes kerk in actie 816,33   kerk in actie 816,33
collectes zending 319,25   zending 319,25
collectes kerk  1874,85   collectes kerk 1874,85
goede doelen 2815,55   goede doelen 2815,55
jeugdwerk 153,60   jeugdwerk 153,60
onderhoud kerk 254,10   onderhoud kerk 254,10
orgelfonds 57,20   orgelfonds 57,20
        6588,49
      eindsaldo 31 dec. 2017 530,57
        7119,06
      meer uitgegeven 134,68
Totaal 6984,38   totaal 6984,38
         
waar we jaarlijks voor collecteren        
Ria Fennema Stichting        
Immena Foudation        
Help mij leven .org        
Roemenie        


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.